Į pagrindinį turinį 
Svetainėje naudojami tik būtini slapukai užtikrinantys svetainės veikimą.  Gerai

Sutikimas

Užklausimo forma (toliau – Užklausa) yra pateikiama nuotoliniu būdu Jums darant žymą, kad perskaitėte ir sutinkate su visomis žemiau nurodytomis sąlygomis.

Prašome atidžiai perskaityti visas sąlygas.

 1. SUTIKIMAS
  Ši Užklausa, pateikiama nuotoliniu būdu naudojant ryšio priemones. Sutinku, kad VšĮ terapinio ugdymo centras „Aplink“ (toliau – Centras), j. a. k. 305758767, buveinės adresas Svajonių g. 56, LT-10100 Vilnius, el. paštas: info@tuc.lt naudotų mano asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, vaiko vardą, vaiko amžių, informacija apie Vaiko profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas ) komunikavimo tikslais, t. y. kreiptųsi į mane paštu, telefonu, elektroniniu paštu ir kitomis priemonėmis su tikslu: - teikti man informaciją, naujienas - teikti informaciją apie vykstančius Centre renginius ar mokymus; susisiekti dėl informacijos tikslinimo ir / arba kitais būtinais klausimais. Sutinku, kad Centras naudotų nuasmenintus mano asmens duomenis su tikslu analizuoti duomenis įvairiais statistiniais pjūviais, siekiant atlikti statistinę analizę, pagerinti paslaugų kokybę bei sumažinti rizikas. Sutinku, kad Centras, siekdamas pateikti specialiai pritaikytą informaciją, naudotų profiliavimą, t. y. naudotų mano asmens duomenis tam, kad įvertintų mano poreikius bei interesus bei pateiktų man asmeninius pasiūlymus. Suprantu, kad Centro atliekami veiksmai neturi man jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

1.1. Užklausos teikiamos Pateikėjui nuotoliniu būdu užpildant Užklausą interneto tinklalapyje (https://www.tuc.lt/)

 

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
  2.1. Centras šios Užklausos sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkys šiuos asmens duomenis: Vaiko vardas, pavardė, vaiko amžius, informacija apie Vaiko profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu Vaiko dalyvavimas konkrečioje Centro organizuojamoje veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai, Kliento vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra būtinybė tvarkyti duomenis sudarant ir vykdant šią Užklausą. Pateikėjui nepateikus asmens duomenų, užklausa negalės būti priimta.

2.2 Pateiktus duomenis Centras saugos: 2.2.1 Jei bus sudaryta su Užklausos pateikėju sutartis, pateiktus duomenis Centras saugos visą sutarties galiojimo laiką ir dar 5 metų sutarčiai pasibaigus, paslaugų sutarties nesudarius šiuo tikslu duomenys bus saugomi 2 metus nuo sutikimo davimo.

2.3. Centras tvarkys Pateikėjo vardą, pavardę, el. pašto adresą komunikavimo tikslu tik esant Pateikėjo sutikimui kaip teisiniam pagrindui. Nedavus sutikimo nebus siunčiami pasiūlymai, tad galite nesužinoti aktualių naujienų, negauti naudingų pasiūlymų.
2.4. Informuojame, kad duotą sutikimą bet kada galite atšaukti kreipdamiesi Centro nurodytais kontaktais: el. p. info@tuc.lt.
2.5. Centras įsipareigoja įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo ir užtikrinti duomenų subjekto teisių apsaugą. Centras taip pat įsipareigoja imtis visų asmens duomenų saugumo priemonių, kurių reikalauja galiojantys teisės aktai.
2.6. Kai Centras konkrečiai asmens duomenų tvarkymo veiklai atlikti pasitelkia duomenų tvarkytoją, sutartimi tam kitam duomenų tvarkytojui nustatomos tos pačios duomenų apsaugos prievolės, kaip ir prievolės, nustatytos Centrui šioje Užklausoje, visų pirma, prievolė pakankamai užtikrinti, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų duomenų apsaugą reguliuojančių teisės aktų reikalavimus. Kai duomenų tvarkytojas nevykdo duomenų apsaugos prievolių, Centras išlieka visiškai atsakingas Pateikėjui už duomenų tvarkytojo prievolių vykdymą.
2.7. Centras įsipareigoja užtikrinti, kad asmens duomenis tvarkyti įgalioti asmenys būtų įsipareigoję užtikrinti konfidencialumą arba jiems būtų taikoma atitinkama teisės normomis nustatyta konfidencialumo prievolė.
2.8. Asmens duomenys gali būti perduoti šiems gavėjams: IT paslaugų teikėjams, Centro specialistams.

2.9. Duomenų subjektas turi šias teises: (i) susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti); (ii) reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti); (iii) savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“); (iv) reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti); (v) teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti); (vi) pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas: L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel.: 8 5 271 2804, 8 5 279 1445, faks. 8 5 261 9494, el. paštas: ada@ada.lt).
2.10. Sutarties 2.9. p. nurodytomis teisėmis galima pasinaudoti kreipiantis į Centrą rekvizituose nurodytais kontaktais el. paštu info@tuc.lt.

 1. UŽKLAUSOS GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
  3.1. Užklausa Pateikėjo ir Paslaugų Centro laikoma priimta nuo to momento, kai Pateikėjas, naudojant ryšio priemones, nuotoliniu būdu interneto tinklalapyje ( https://www.tuc.lt/) užpildo Užklausą, pažymi varnele, jog perskaitė šiąs sąlygas ir su jomis sutinka bei pateikia Užklausą Centrui. Tokiu būdu patvirtinta užklausa yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos šalių teisės bei pareigos ir kitos su Užklausos teikimu susijusios sąlygos.
  3.2. Užklausa gali būti pakeista arba anuliuojama atskiru Šalių susitarimu, taip pat Užklausa numatytais atvejais gali būti nutraukiama vienašališkai.

 

 1. PRANEŠIMAI
  4.1. Centro rekvizitai nurodyti šioje Užklausoje, o Pateikėjo ir / arba Vaiko asmeniniai duomenys bei rekvizitai nurodomi Užklausoje.
  4.2. Bet koks pranešimas ar kitokia informacija, susijusi su šia Užklausa, turi būti pateikta raštu lietuvių kalba ir turi būti: (i) arba SMS žinute; (ii) arba siunčiama el. paštu. Pateikus pranešimą ar kitokią informaciją el. paštu ar SMS, informacijos pateikimo diena laikoma po informacijos išsiuntimo dienos einanti darbo diena.
  4.3. Kiekviena šalis nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas privalo pranešti kitai šaliai apie e. pašto adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą. Jeigu šalis nevykdo šio įsipareigojimo, bet koks pranešimas, įteiktas / išsiųstas paskutiniu nurodytu tokios šalies rekvizitu, bus laikomas įteiktu / išsiųstu tinkamai.

 2. KITOS NUOSTATOS
  5.1. Pateikta Užklausa turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
  5.2. Šalys susitaria, kad visi su šia Užklausa susiję ginčai sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka atsižvelgiant į ieškinio / pareiškimo kainą, išskyrus išimtinį teismingumą, Vilniaus miesto apylinkės teisme arba Vilniaus apygardos teisme.
  5.3. Centras bet kuriuo metu gali perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šios Užklausos, tretiesiems asmenims, tokiems kaip: valstybinės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys vykdantis įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, Valstybinė mokesčių inspekcija, SODRA, teisėsaugos institucijos, Centro priežiūrą atliekančios institucijos), IT sistemas tvarkančios įmonės, buhalterinės apskaitos ir verslo administravimo įmonės be Pateikėjo sutikimo, pranešus apie tai Pateikėjui prieš 14 (keturiolika) dienų Užklausos Anketoje nurodytu el. paštu ar SMS žinute.

 


Vilniaus miesto savivaldybė